برچسب: آهن

میلگرد SpK

میلگرد میلگرد SpK از کجا بخریم؟ میلگرد رو باید در مکانی خرید که قیمت مناسبی داشته باشد و قیمت رقابت پذیر داشته باشد.

مشاهده مطلب

ورق ST52

از ورق های ST52 با عنوان ورق های زیر بنایی صنعت نام برده می شود . دلیل آن هم به خاطر طیف وسیع مصرف آنها در صنایع مادر و بالا دستی می باشد .

مشاهده مطلب