لیست قیمت آهن آلات

 

تیر آهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۳,۸۵۰,۰۰۰(‎-۱.۲۸%)-۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۴,۶۵۰,۰۰۰(‎-۱.۰۶%‏)-۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۵,۶۵۰,۰۰۰(‎-۰.۸۸%‏)-۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۴۵%‏)-۱۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰(‎-۱.۱۹%‏)-۱۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰(‎-۱.۰۱%‏)-۱۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۱۱,۹۰۰,۰۰۰(‎-۰.۴۲%‏)-۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰(‎-۱.۶۸%‏)-۲۵۰,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۲۵,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۲۳,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۲۳,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۲۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۲۴,۲۰۰(۰.۰۰%)۰

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی۷۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۲۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۲۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۲۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۲۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۲۶,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰(۰.۰۰%)۰

نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۲۶,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۳۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۳۳,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۳۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۳۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۳۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری(۰.۰۰%)۰

مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
سیم آرماتور۳ و ۴۳۲,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی۲۷,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ۲۷,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک۱.۵ و ۲.۵۳۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه۱.۵ و ۲.۵۳۲,۳۰۰(۰.۰۰%)۰

خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو خاموت ۸۲۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰۲۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸۲۸,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۲۷,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۲۸,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۲۷,۳۰۰(۰.۰۰%)۰

ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۵,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۲,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵/۷۴۱,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۴,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۴۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

 

 

بروز شده قیمت امروز

قیمت آهن کیلویی میتوانید از منابع ما بررسی کرده و بعد با ما در تماس باشید.
ما آماده ارائه مشاوره لازم به شما دوستان عزیز می باشیم.

قیمت هر کیلو آهن امروز