تیرآهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12 متری1222.050.000
هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12 متری1552.100.000
هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12 متری1952.440.000
هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12 متری2252.600.000
هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12 متری2763.500.000
هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12 متری3154.500.000
هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12 متری3693.850.000
هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12 متری4346.750.000
هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12 متری5007.600.000

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.59.800
هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه69.700
هر کیلو میلگرد 10قزوین12 متری7.59.400
هر کیلو میلگرد 12قزوین12 متری119.400
هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور12 متری159.500
هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور12 متری199.500
هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور12 متری259.500
هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور12 متری309.500
هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور12 متری369.500
هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور12 متری479.500
هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور12 متری569.500
هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور12 متری759.600

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر 2.4415.700
هر کیلو قوطی 20x10ایرانیشاخه4.515.850
هر کیلو قوطی 25x10ایرانیشاخه5.515.850
هر کیلو قوطی 30x10ایرانیشاخه6.515.850
هر کیلو قوطی 20x20ایرانی715.750
هر کیلو قوطی 25x25ایرانیشاخه915.750
هر کیلو قوطی 30x20ایرانیشاخه9.515.750
هر کیلو قوطی 30x50ایرانیشاخه1615.700
هر کیلو قوطی 30x60ایرانیشاخه1715.700
هر کیلو قوطی 40x40ایرانیشاخه1515.700
هر کیلو قوطی 60x40ایرانیشاخه1915.700
هر کیلو قوطی 40x100ایرانیشاخه2815.700
هر کیلو قوطی 70x70ایرانیشاخه2715.700
هر کیلو قوطی 80x40ایرانیشاخه2315.700

ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی 6.56 متری4210.500
هر کیلو ناودانی 86 متری4210.500
هر کیلو ناودانی 106 متری5210.500
هر کیلو ناودانی 126 متری6410.500
هر کیلو ناودانی 1412 متری15510.500
هر کیلو ناودانی 1612 متری17010.500
هر کیلو ناودانی 1812 متری215تماس
هر کیلو ناودانی 2012 متری230تماس

صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده14.000
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده14.000
هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده14.000
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده14.000
هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده12.200
هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده12.200

نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی 3ایرانی6 متری910.500
هر کیلو نبشی 4ایرانی6 متری1510.500
هر کیلو نبشی 5ایرانی6 متری2210.500
هر کیلو نبشی 6ایرانی6 متری3210.500
هر کیلو نبشی 8ایرانی6 متری5810.500
هر کیلو نبشی 10ایرانی6 متری9010.500
هر کیلو نبشی 12ایرانی6 متری13010.500

ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول1215.500
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6x1/522015.000
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6x1/529013.300
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6x1/536013.200
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6x1/543513.500
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6x1/558014.100
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6x1/572014.000
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6x1/586514.300
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6x1/5108013.700
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6x1/5144513.400
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6x1/5180513.400
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6x1/5216513.400

تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه 20x5ایرانی12 متری210.800
هر کیلو تسمه 25x5ایرانی12 متری10.800
هر کیلو تسمه 30x5ایرانی12 متری10.800
هر کیلو تسمه 40x5ایرانی12 متری10.800
هر کیلو تسمه 50x5ایرانی12 متری10.800

مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو حرارتی12.000
هر کیلو زیگزاگ12.100
هر کیلو سیم فابریک 1.513.600
هر کیلو سیم فابریک 2.513.600
هر کیلو سیم تسمه 1.513.100
هر کیلو سیم تسمه 2.513.100

خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو خاموت 810.600
هر کیلو خاموت 109.900
هر کیلو خاموت مهندسی 810.600
هر کیلو خاموت مهندسی 109.900
هر کیلو خاموت سنجاقی 810.700
هر کیلو خاموت سنجاقی 1010.000

ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی1 و 1.255.724.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی1 و 1.255.720.300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی1 و 1.255.720.300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی1 و 1.255.720.200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی1 و 1.255.720.100
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1 و 1.255.720.100
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.255.720.100
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.255.720.100
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.255.720.200
هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.255.720.600